Usluge

Tvrtka Unik uspješno upravlja s više od 5000 stambenih, poslovnih i garažnih prostora na području grada Zadra.

Radi što bolje informiranosti korisnika naših usluga u rujnu 2004. godine, kao upravitelj stambenim zgradama u Zadru prvi smo pokrenuli Web stranicu na kojoj suvlasnici mogu dobiti pravovremenu informaciju o stanju računa zgrade, prihodima i rashodima te listi dužnika, čime je olakšano planiranje budućih radova, ali je i transparentnim prikazom poslovanja upravo putem javno objavljenih podataka, otklonjena sumnja u nezakonito raspolaganje sredstvima zgrade.

POPIS POSLOVA KOJE OBAVLJAMO

 • Izrada godišnjeg programa održavanja zgrade pregledom stanja stambene zgrade te utvrđivanje stvarnih potreba za popravcima, procjena visine potrebnih sredstava za izvođenje radova na temelju čega se utvrđuje visina sredstava zajedničke pričuve koju snosi pojedini suvlasnik;
 • Upis i zaduženje svih suvlasnika zgrade u suvlasničke liste
 • Izrada Međuvlasničkog ugovora i Ugovora o upravljanju sa svakom pojedinom zgradom
 • Otvaranje zasebnog žiro-računa za Vašu zgradu
 • Štampanje i distribucija uplatnica za pričuvu zgrade
 • Knjigovodstveno-računovodstveno praćenje računa pričuve stambene zgrade (prihodi i rashodi)
 • Obrada i plaćanje računa za obavljene ugovorene radove kao i pogonske troškove - honorari predstavniku suvlasnika, čistačici, troškovi utrošene električne energije u zajedničkim dijelovima zgrade
 • Detekcija kvarova, utvrđivanje činjeničnog stanja, izrada tehničkog prijedloga rješenja sanacije, izrada troškovnika, prikupljanje ponuda za poslove održavanja te ugovaranje istih.
 • Neprestani nadzor nad svim ugovorenim poslovima održavanja uz obavezu da se zajednički dijelovi nekretnine održavaju u graditeljskom i funkcionalnom stanju, nužnom za normalno korištenje
 • Usluga dežurstva radi prijave hitnih intervencija neprekidno 24 sata na dan
 • Davanje informacija o stanju računa (prihodi-rashodi) svakodnevno na upit predstavnika suvlasnika, periodički i godišnje u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
 • Ugovaranje osiguranja stambene zgrade putem osiguravajućih društava
 • Pružanje pravne pomoći suvlasnicima kao i zastupanje njihovih interesa na sudu, a prema trećim osobama.

Naša naknada za poslove redovnog upravljanja je fiksna. Naknada se ne izračunava u postotku, što znači da ukoliko donesete odluku o povećanju pričuve, isto ne znači i povećanje naše naknade, ona ostaje ista.

Temeljem Vašeg zahtjeva, suvlasnicima možemo ponuditi i organizaciju plaćanja režijskih troškova za:

 • čišćenje stubišta
 • plaćanje troškova zajedničke potrošnje električne energije,

uključujući ih u godišnji program upravljanja (po članu, po površini ili po prostoru - ključ raspodjele određuju suvlasnici).

Za sve radove na održavanju zgrade putem natječaja izabiru se najpovoljniji izvođači (izvođače mogu predlagati i suvlasnici), a u donošenju odluka aktivno sudjeluje i predstavnik suvlasnika.