Održavanje

Godišnji program održavanja zgrade predlaže suvlasnicima Upravitelj na temelju stanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrade.

Uredbom o održavanju zgrada (NN 64/97) propisano je koji su to zajednički dijelovi i uređaji zgrade:

nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nosivi zidovi, stupovi, međukatna konstrukcija, krovna konstrukcija i sl.), pokrov, prohodne i neprohodne zajedničke terase, pročelja zgrade uključivo prozori i vrata, elementi zaštite od vanjskih utjecaja na zajedničkim dijelovima zgrade (kapci, žaluzine, grilje i sl.), krovna i ostala limarija na zajedničkim dijelovima zgrade, dimnjaci i ventilacijski kanali, hidranti, protupožarni sustavi i instalacije uključujući i protupožarne ,aparate u zajedničkim dijelovima zgrada, zajednička stubišta uključujući i ogradu stubišta, požarni prilazi, ljestve i stepeništa, dizala u zajedničkim dijelovima zgrade s instalacijama i uređajima koji omogućavaju njihovu redovitu uporabu, instalacije za dovod plina i električne energije do brojila stana ili drugog posebnog dijela zgrade, instalacije kanalizacije, glavni vertikalni i horizontalni vodovi i temeljne instalacije uključivo reviziona okna, vodovodne instalacije od glavnog vodomjera za zgradu do odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade odnosno do vodomjera u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade, sanitarni uređaji i instalacije vodovoda i kanalizacije u zajedničkim dijelovima zgrade, električne instalacije stubišne rasvjete i drugih trošila u zajedničkim dijelovima zgrade, glavna razvodna ploča s uklopnim satom, električne instalacije za stanove i posebne dijelove zgrade do brojila za stan ili drugi posebni dio zgrade, nužna i panična rasvjeta, zajedničke instalacije centralnog grijanja i centralne pripreme tople vode do radijatorskog ventila odnosno ventila trošila u stanu ili drugom posebnom dijelu zgrade, radijatori i druga grijaća tijela u zajedničkom dijelu zgrade, telefonske instalacije do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade, zajedničke televizijske ili radio antenske instalacije uključujući i kabelske i satelitske instalacije s pojačalom i svim drugim zajedničkim uređajima koji omogućuju redoviti prijam, do mjesta razdvajanja u stan ili drugi posebni dio zgrade, instalacije i uređaji za zvonce, električne brave i interni govorni uređaj od ulaza u zgradu do stana ili drugog posebnog dijela zgrade odnosno do mjesta odvajanja instalacije za pojedini stan ili drugi posebni dio zgrade, zajednička kotlovnica i toplinska podstanica, zajednička hidroforska postrojenja i bunari za vodu, prepumpne stanice za otpadnu vodu i pumpne stanice za vodu, električni agregati, aku baterije i drugi uređaji za rasvjetu, pokretanje dizala i sl., gromobranske instalacije.

Vrste radova koje se uvrštavaju u godišnji program su:

Obvezni radovi: (propisani posebnim zakonima)
Servisi i kontrola dizala

Sevisi i pregledi protupožarne opreme zgrade

Dimnjačarske usluge
Ispitivanje gromobrana
Dezinsekcija

Hitni popravci:

 • Puknuća instalacija vodovoda i kanalizacije
 • Začepljenja zajedničkih dijelova kanalizacije
 • Kvarovi na nemjerenom dijelu plinske instalacije (od ulaza plinske instalacije u objekt do plinomjera)
 • Kvarovi na zajedničkom sustavu centralnog grijanja zaključno s radijatorskim ventilom i prigušnicom
 • Kvarovi na zajedničkoj nemjerenoj elektroinstalaciji jake struje
 • Kvarovi na zajedničkoj elektroinstalaciji slabe struje (portafon, antenski sustav , video-nadzor)
 • Znatnija oštećenja dimnjaka
 • Manji kvarovi na dizalu
 • Uklanjanje oštećenih dijelova pročelja koji prijete prolaznicima

Nužni popravci:

 • Sanacija krovne konstrukcije
 • Sanacija temelja
 • Sanacija međukatne konstrukcije
 • Sanacija ravnih i kosih krovova
 • Sanacija dimnjaka
 • Zamjena instalacija
 • Popravak pročelja zgrade
 • Izolacija zidova, podova i temelja zgrade
 • Sanacija klizišta

U godišnji program obavezno se još uključuje i Obavezno osiguranje zgrade ( više o tome u članku osiguravajuće kuće Allianz ) kao i Naknada upravitelju, utvrđena Ugovorom o upravljanju stambenom zgradom.

U godišnji program MOGU se uključiti i naknade za predstavnika suvlasnika, za poslove čišćenja zajedničkih prostora zgrade, rukovanje kotlovnicom, domarske poslove.

Prilikom plaćanja honorara predstavniku, čistačici ili rukovatelju kotlovnicom sredstvima prikupljenim kroz pričuvu Upravitelj je dužan osim neto honorara na teret stambene zgrade platiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te porez i prirez.

Također, u godišnji program se mogu uključiti i pogonski troškovi (zajednički troškovi el. energije, vode i sl.)
Prema utvrđenom godišnjem programu suvlasnici zgrade koriste sredstva zajedničke pričuve.